New FAMILUG

The PyMiers

Friday 11 November 2011

Something new...

 Sau 6 năm, Linux Mint đã sóan ngôi của Ubuntu và đứng đầu top distro trên distrowatch - thủ phạm có lẽ chính là Unity.
http://distrowatch.com/
 
Một kỹ thuật để "overview" - xem qua một file code. Đưa ra những đánh giá tổng quan về chương trình C, Java... rất thú vị.

http://c2.com/doc/SignatureSurvey/

1 comment: