New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 26 June 2014

[bash] are you REALLY a bash user?

Nếu ngày nào cái màn hình trước mặt bạn cũng là cái terminal,
hẳn  69% bạn là một người biết dùng terminal.
Và nếu bạn dùng Ubuntu hay 96% các hệ điều hành Linux-based, thì bạn đang dùng bash trong cái terminal đó.

Gõ thử xem mình có phải đang dùng bash không:
$ echo $BASH_VERSION
4.3.18(1)-release
Nếu câu trả lời là có (như trên ^) thì đúng là bạn đang dùng bash rồi.

Vậy dùng bash thế nào cho nó đúng điệu :3
Hãy tận dụng những tính năng của nó.

1. for; while
Bash giúp giải quyết các công việc lặp đi lặp lại bằng một vòng lặp, muốn ping 10 ip từ 192.168.1.2 -> 192.168.1.11?
đơn giản:
$ for i in {2..11}; do ping -w1 -c1 192.168.1.$i; done
Muốn ghi lại thông số CPU của 1 process sử dụng sau mỗi 1s, đơn giản:
$ for i in {1..60}; do sleep 1; ps -eo %mem,cmd | grep rsyslo[g] >> /tmp/rsyslog.mem; done
Hãy nhớ, bash có if có else, có for có while, đừng dại mà không dùng, phí!

2. alias, function
Cực phí phạm nếu không dùng tính năng này, đây là 1 vài alias ví dụ:
# alias
alias cdd="cd ~/Dropbox"
alias cdp="cd ~/python2"
alias cdg="cd ~/Github"
alias psg='ps aux | grep '
alias irc='irssi -c irc.freenode.net'
alias syslog='tail -f /var/log/syslog | ccze'
alias lstd='cat ~/.TODO.rst'
alias vitd='vim ~/.TODO.rst'
alias py2='source ~/python2/bin/activate'
alias ipy='. ~/python2/bin/activate; cd ~/python2/code; ipython'
nhét vào bashrc, khi nào cần xem syslog, gõ syslog là xong, đẹp, có màu luôn (cài ccze trước)

cứ thả sức sáng tạo thôi :3
Tham khảo thêm ở đây : https://github.com/hvnsweeting/hvnrc/blob/master/hvnalias

Có mà không dùng, gọi là phí, có mà không biết là có, gọi là thiếu hiểu biết.
Biết rồi mà không dùng, ...
gọi là không thích dùng.

Hết!

No comments:

Post a Comment