New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 8 July 2014

[WeeklyVim] set spell - spellchecker để kiểm tra chính tả trong vim

:set spell
hoặc viết vào file .vimrc dòng:
set spell
Lệnh trên giúp enable spellchecker trong vim, nó sẽ bôi đen các lỗi chính tả (tiếng Anh)

Dùng
[s ]s để di chuyển đến các từ viết sai chính tả.

Đọc thêm:
Từ vim, gõ :help spell

No comments:

Post a Comment