New FAMILUG

The PyMiers

Monday 26 January 2015

[Vim] vim-pathogen

Nếu bạn đã dùng nó, hãy bỏ qua bài này.
Nếu chưa, hãy dành 5 phút đọc và dùng ngay.
vim-pathogen là một vim-plugin cho phép cài đặt các vim-plugin khác một cách dễ dàng. Đại khái là "khó một lần rồi thôi", sau lần này sẽ dễ. Mà thực chất thì lần này cũng chả khó gì ~.~

English
pathogen /ˈpaθədʒ(ə)n/ mầm bệnh (sub Việt : "PÁT thơ giờn")

Cài đặt
Chạy lệnh sau:
mkdir -p ~/.vim/autoload ~/.vim/bundle && \
curl -LSso ~/.vim/autoload/pathogen.vim https://tpo.pe/pathogen.vim
 
Github repo: https://github.com/tpope/vim-pathogen

Sau đó thêm dòng

execute pathogen#infect()  
vào file ~/.vimrc 

Từ giờ, muốn cài vimplugin nào thì chỉ việc nhét nó vào thư mục ~/.vim/bundle, mỗi plugin trong 1 thư mục.

Ví dụ
cài plugin vim-go https://github.com/fatih/vim-go

$ cd ~/.vim/bundle
$ git clone https://github.com/fatih/vim-go.git

Hết.
hvn at familug.org

No comments:

Post a Comment