New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 2 November 2016

vim-go autocomplete panic

Nếu đã dùng vim-go plugin của vim để code Golang, chỉ cần bấm Ctrl-x Ctrl-o sẽ hiện ra các function của một package, ... để "autocomplete" - tính năng này của vim có tên omnicompletion.Nếu bạn vừa upgrade Golang lên bản mới hơn, tính năng Ctrl-xCtrl-o có thể không
hoạt động và hiện ra mỗi chữ PANIC. Lúc đó có thể việc cần làm là cài lại bản mới nhất của chương trình chạy khi bấm Ctrl-x Ctrl-o, với vim-go thì chương trình đó là gocode.


Chạy lệnh để upgrade lên bản mới nhất:
gocode close; go get -u github.com/nsf/gocode 
Đến đây mọi thứ lại trở nên ok. Nếu không? hãy cài lại vim-go từ đầu.
Hết.
HVN at http://pymi.vn

No comments:

Post a Comment