New FAMILUG

The PyMiers

Friday 18 November 2016

[vim] Dùng Go font với Gvim

vim dùng trên terminal chỉ có thể dụng font mà terminal đang dùng.
Gvim hay macvim thì khác, chúng hỗ trỡ set font tuỳ ý.

Đặt font cho gvim

Câu lệnh set font trong gvim là:
set guifont=FONTNAME:hSIZE
Nếu tên font có dấu space, hãy escape nó bằng dấu backslash  ``\``.
Để xem guifont đang dùng giá trị gì, gõ:
set guifont
Để hiện ra giao diện chọn font (đã test trên macvim), gõ
set guifont=*
Ví dụ, dùng lệnh sau để set Courier font, size 14: 
set guifont=Courier:h14

Go fonts

Hôm nay Golang.org vừa ra mắt bộ font của Go, thích hợp với việc code, xem bài gốc tại blog golang.

Mono font (monospaced font) là loại font mà chữ nào cũng to bằng nhau.
Tải Go mono font hoặc clone cả repo về:
git clone https://go.googlesource.com/image
Mở file font (.ttf) ra và cài vào máy (trên OSX 10.10+ chỉ cần nháy đúp - sẽ tự cài vào Font Book).
Giờ thêm vào ~/.vimrc hoặc ~/.gvimrc dòng:
set guifont=Go\ Mono:h14
Kết quả như hình ảnh ở đầu bài.

Theme (:colorscheme solarized)


Happy hacking / vimming / coding 😍

HVN at http://pymi.vn and http://familug.org

No comments:

Post a Comment