New FAMILUG

The PyMiers

Friday 17 March 2017

Xoá cache, clean RAM trên Android là vô dụng

Thậm chí là có hại.

Trước tiên, bạn cần biết rằng Android là hệ điều hành sử dụng Linux kernel.
Tức nó có phần nào đấy giống với các hệ điều hành dùng Linux kernel khác như Ubuntu, Fedora, ArchLinux ...

Trên Ubuntu, bạn KHÔNG BAO GIỜ phải clean RAM hay xoá cache.
Cách tính phần RAM còn có thể sử dụng trên Linux là có bao gồm cả phần cache


Cache là một khái niệm về việc lưu trữ các dữ liệu của chương trình để TĂNG TỐC nó (vì truy cập dữ liệu từ RAM nhanh hơn từ ổ cứng rất nhiều).
Cache sẽ tự được Linux kernel dọn dẹp khi có chương trình khác cần dùng đến RAM.
Việc xoá cache vừa can thiệp vào việc tối ưu mà Linux kernel đã làm sẵn, vừa làm chậm chương trình / cả máy.
Trừ khi Android thực hiện một bước cải lùi để không dùng tính năng tự quản lý bộ nhớ của Linux, còn không việc tự can thiệp / xoá cache chỉ là việc làm vô ích, thậm chí là gây hại.

RAM không được sử dụng, là phần RAM bị lãng phí.

Tham khảo:
http://androidforums.com/threads/putting-to-rest-the-myths-about-task-killers-ram-optimizers-and-the-like.896663/

Hết.
HVN at http://www.familug.org/ and http://pymi.vn

Đăng ký học #Python tại #HàNội , lớp khai giảng giữa tháng 4, 2017: https://pymi.vn/

No comments:

Post a Comment