Sunday, 29 April 2012

Kính mời test Blog mới.

Blog mới đã bước sang giai đoạn close  beta.
Tại địa chỉ http://lam.thanhmien.org
Đăng nhập: http://lam.thanhmien.org/index.php/mypage/assmin
Key: fml-<năm sinh các bạn>

Vậy kính mời các thành viên FML test và cho phản hồi.
Thực hành An toàn máy tính để check chiếc nữa nhé :x