New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 18 April 2012

Something new...

Trang này có rất nhiều video online giúp bạn học về lập trình ... , điểm nổi bật nhật là... bằng Tiếng Anh ;))

http://www.parleys.com/#st=1

No comments:

Post a Comment