New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 7 April 2012

mkdir và những nghệ thuật quanh nó!

Công việc tạo 1 thư mục là việc ai dùng máy tính cũng đều phải làm. Việc đơn giản này đôi khi nếu không giải quyết 1 cách nghệ thuật lại khiến bạn vô cùng vất vả ;) xem nhé!
Nếu phải tạo 100 folder có kiểu như : team001, team002 ... bạn sẽ làm gì?
Tớ đã thấy người ta mở file explorer lên, tạo 1 folder, sửa tên 1 cái thành team001 rồi copy nó ra 10 hay 100 lần và hì hục sửa từng cái tên? :)) bắt đầu cảm thấy đau khổ rồi chứ?
Trên bash có thể dùng lệnh sau để tạo 100 folder với tên như vậy:
famihug@hvn:~/TestRoom/LearnMkdir$ mkdir team{001..100}
Còn team1 , team2 ... team100?
famihug@hvn:~/TestRoom/LearnMkdir$ mkdir team{1..100}
Còn teamA, teamB..., teamZ
famihug@hvn:~/TestRoom/LearnMkdir$ mkdir team{A..Z}
Thế teamHVN, teamCICI, teamNVH...?


famihug@hvn:~/TestRoom/LearnMkdir$ mkdir -v team{HVN,CICI,NVH,EMINTER,DUNG,HAMA,HUNGKE,DKU,VDC,CTV,KIENVUT}
mkdir: created directory `teamHVN'
mkdir: created directory `teamCICI'
mkdir: created directory `teamNVH'
mkdir: created directory `teamEMINTER'
mkdir: created directory `teamDUNG'
mkdir: created directory `teamHAMA'
mkdir: created directory `teamHUNGKE'
mkdir: created directory `teamDKU'
mkdir: created directory `teamVDC'
mkdir: created directory `teamCTV'
mkdir: created directory `teamKIENVUT'


Bây giờ bạn phải tạo 1 thư mục trong 1 thư mục trong 1 thư mục... thì làm thế nào?
Mkdir làm thế này:
famihug@hvn:~/TestRoom/LearnMkdir$ mkdir -vp hvn/familug/ccgu
mkdir: created directory `hvn'
mkdir: created directory `hvn/familug'
mkdir: created directory `hvn/familug/ccgu'
options:
 -p của mkdir nói rằng bạn muốn tạo tất cả các thư mục "parent" cần thiết
 -v để list ra các thư mục mà nó đã tạo.

hãy sử dụng công nghệ, đừng làm nô lệ ;)

No comments:

Post a Comment