New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 8 April 2012

Somethings new

Dùng parameterized queries hoặc stored procs thay vì blacklist để phòng chống sql injection - thầy đã dạy :))
http://blogs.lessthandot.com/index.php/DataMgmt/DBProgramming/please-don-t-use-blacklists

CSS3 framework
http://zoomzum.com/css3-tools-presentation-frameworks-and-cheat-sheets/

nếu bạn hỏi sao lắm JS với CSS3 thế thì câu trả lời là rất nhiều người ở đây đang đã sẽ làm web và 2 thứ này là siêu cần thiết để viết 1 web ngon lành, bán được :D

No comments:

Post a Comment