Friday, 9 November 2012

Cài đặt và quản lý ruby qua rvm


RVM - Ruby Version Manager. Để cài đặt và quản lý được nhiều version của ruby trên máy tính.
Tại sao rvm -> Without RVM, it’s pretty difficult to have more than one version of Ruby on your computer - tutsplus.com

1. Cài đặt

$ sudo apt-get install build-essential git-core curl
Cho các máy chưa có các gói này

$ curl -L https://get.rvm.io | bash -s

Để cài rvm, yêu cầu máy đã có sẵn gói curl

echo '[[ -s "/home/lamdt/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "/home/lamdt/.rvm/scripts/rvm"' >> ~/.bashrc

Để thêm dòng [[ -s "/home/lamdt/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "/home/lamdt/.rvm/scripts/rvm" vào file ~/.bashrc (làm tay cũng được).
Lưu ý: Thay lamdt bằng tên user.


$ rvm requirements

Để cài các gói rvm yêu cầu cho linux

$ rvm list known
Để liệt kê các version của ruby có thể cài
# MRI Rubies
[ruby-]1.8.6[-p420]
[ruby-]1.8.7-p370
[ruby-]1.8.7[-p371]
[ruby-]1.9.1[-p431]
[ruby-]1.9.2-p180
[ruby-]1.9.2-p290
[ruby-]1.9.2-p318
[ruby-]1.9.2[-p320]
[ruby-]1.9.2-head
[ruby-]1.9.3-preview1
[ruby-]1.9.3-rc1
[ruby-]1.9.3-p0
[ruby-]1.9.3-p125
[ruby-]1.9.3-p194
[ruby-]1.9.3-[p286]
[ruby-]1.9.3-head
[ruby-]2.0.0-preview1
ruby-head

rvm install 1.9.3
để cài bản mới nhất 1.9.3
console sẽ chạy @#$%@$ gì đó
đến khi
Install of ruby-1.9.3-p286 - #complete
Tức là thành công. Ta có thể thử
$ ruby -v
ruby 1.9.3p286 (2012-10-12 revision 37165) [x86_64-linux]

Có thể cài thêm các version khác dùng rvm install


2. Quản lý các version
Để cài các version ruby khác
rvm install version_name

Để set 1 version làm mặc định
rvm use --default version_name
Eg:
$ rvm use --default 1.9.3
Using /home/lamdt/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p286

3. Cài gems

rvm version_name do gem install gem_name

Eg:
$ rvm 1.9.3 do gem install mysql
/home/lamdt/.rvm/rubies/ruby-1.9.3-p286/lib/ruby/1.9.1/yaml.rb:56:in `<top (required)>':
It seems your ruby installation is missing psych (for YAML output).
To eliminate this warning, please install libyaml and reinstall your ruby.
ERROR:  Loading command: install (LoadError)
    cannot load such file -- zlib
ERROR:  While executing gem ... (NameError)
    uninitialized constant Gem::Commands::InstallCommand

Ồ, vậy là có lỗi. Mình sẽ giải quyết từng lỗi một

* It seems your ruby installation is missing psych (for YAML output).
Thiếu package "psych"
Mình cài thêm nó bằng:
$ sudo apt-get install libyaml-dev

* ERROR:  Loading command: install (LoadError)
    cannot load such file -- zlib

zlib là thằng thổ tả nào?
$ sudo apt-get install zlib1g-dev
Cho nó chết.

Ta cài lại gem mysql

$ rvm 1.9.3 do gem install mysql
Fetching: mysql-2.8.1.gem (100%)
Building native extensions.  This could take a while...
ERROR:  Error installing mysql:
    ERROR: Failed to build gem native extension.

        /home/lamdt/.rvm/rubies/ruby-1.9.3-p286/bin/ruby extconf.rb
checking for mysql_query() in -lmysqlclient... no
checking for main() in -lm... yes
checking for mysql_query() in -lmysqlclient... no
checking for main() in -lz... yes
checking for mysql_query() in -lmysqlclient... no
checking for main() in -lsocket... no
checking for mysql_query() in -lmysqlclient... no
checking for main() in -lnsl... yes
checking for mysql_query() in -lmysqlclient... no
checking for main() in -lmygcc... no
checking for mysql_query() in -lmysqlclient... no
*** extconf.rb failed ***

WTF, vẫn có lỗi. Bạn cứ từ từ. Bê đống lỗi này lên Google, xem có thằng nào gặp phải chưa.
.....
.....
....
..
.
$ sudo apt-get install libmysqlclient-dev

Thử lại lần nữa
$ rvm 1.9.3 do gem install mysql
Building native extensions.  This could take a while...
Successfully installed mysql-2.8.1
1 gem installed
Installing ri documentation for mysql-2.8.1...
Installing RDoc documentation for mysql-2.8.1...

Success rồi :D

Kết luận. Nội dung quan trọng nhất của bài này là gì?
Nếu gặp 1 lỗi nào đó, trong lập trình, hay phần cứng, hay OS báo lỗi. Nghĩ mãi không ra, hãy tra Google.
Done.
Nguồn Google