New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 18 November 2012

[LATEX] LATEX tiếng Việt trên Linux

các bài viết trước đã giới thiệu việc dùng TextMaker để tạo văn bản LATEX.
Nếu bạn không muốn dùng TextMaker, bạn có thể gõ LATEX bằng editor yêu thích của mình và "compile" nó thành file PDF với texlive.

cài đặt:
sudo apt-get install texlive, texlive-lang-vietnamesemở editor của bạn lên và gõ vào nội dung như sau:

\documentclass[a4paper]{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}

\begin{document}
Latex Tiếng Việt trên Linux
\end{document}

lưu nó thành latex1.tex

chạy lệnh
pdflatex latex1.text
nếu mọi chuyện suôn sẻ, bạn sẽ thu được file latex1.pdf

gõ latex với vim

No comments:

Post a Comment