New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 18 November 2012

Offline document on Linux


phải viết ngay vì bây giờ không viết thì có thể là không bao giờ viết :v

Trên linux, mỗi phần mềm thường đi kèm với 1 bộ document. Đừng nhầm lẫn với file man, vì file man chỉ là 1 bản hướng dẫn vắn tắt.

Bạn có thể đọc doc của Python offline ngay tại máy mình sau khi cài gói python-doc vào máy: (tương tự cho các phần mềm khác)
sudo apt-get install python-doc
Reading package lists... Done
Building dependency tree      

Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  python2.7-doc
Suggested packages:
  python-examples
The following NEW packages will be installed:
  python-doc python2.7-doc
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 292 not upgraded.
Need to get 6,224 kB of archives.
Cài xong, hãy mở trình duyệt bạn yêu thích lên, vào địa chỉ

file:///usr/share/doc/

rồi tìm tên gói mình vừa cài.

Ví dụ tớ đang xem:
file:///usr/share/doc/python2.7/html/howto/index.html

Lợi ích của việc này ít nhất là:
- có thể xem offline, tha đi cùng laptop
- xem offline tất nhiên là nhanh hơn online rồi :D

nice sleep...

No comments:

Post a Comment