Wednesday, 21 November 2012

HOMEhttp://youtu.be/jqxENMKaeCU

HOME là 1 tập phim tài liệu mà bạn PHẢI xem,, để thay đổi mọi hành động của bản thân!

(Chọn như hình vẽ để có phụ đề tiếng Việt: