New FAMILUG

The PyMiers

Friday 4 January 2013

[Annou.] Chuyển navigator thành mục VhotVKool

Vị trí của navigator (xưa) và VHVK (nay) là nơi rất thu hút chú ý. Thế nên tớ sẽ đặt 1 cái kiểu như "quảng cáo" vào đấy.
Đầu tiên là tập phim tài liệu tên home (ai cũng nên xem) :D

No comments:

Post a Comment