Tuesday, 15 January 2013

[FMLnews] Tuần có sinh nhật Tùng Lâm

Aaron Swartz (tác giả của Reddit, webpy, đồng tác giả của RSS,...) đã qua đời ở tuổi 26
http://lessig.tumblr.com/post/40347463044/prosecutor-as-bully

1 bài bình luận về source của Doom 3, rất nhiều điều để học về coding style cho những ai dùng C và C++ 
http://kotaku.com/5975610/the-exceptional-beauty-of-doom-3s-source-code?post=56177550

Loạt bài Best way to learn .. cái j đó: http://net.tutsplus.com/sessions/the-best-way-to-learn/