New FAMILUG

The PyMiers

Friday 4 January 2013

Config apache2 để xem 1 trang web trong /home/xyz/

cái này tớ không định viết hẳn hoi, coi như ghi lại kinh nghiệm 1 ngày vò đầu bứt tóc. (và kết luận rút ra cũng không chắc chắn, không muốn test lại nữa)


Bài học:
Đừng bao giờ Alias đến 1 thư mục nào đó trong /home
hãy dev chán chê rồi cho nó vào /var/www/ hay đâu đó bạn thích,nhưng đừng là trong /home
Nếu muốn đặt web của mình trong home, hãy học dùng mod userdir http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_userdir.html#userdir


Giải thích:
đây không phải lỗi về permission, vì nếu thế nó đã báo ra log.
mặc dù tớ đã tìm trong tài liệu của Apache2 nhưng không thấy nói gì đến việc alias đến home cả. Nếu muốn nhanh và tiện, bạn có thể đặt symlink trong /var/www/ link đến các thư mục trong /home thì mọi thứ vẫn ok như thường. (Nhớ set Options FollowSymLinks  )
Link SO về vấn đề này mai sẽ thêm vào @@

PS: 1 dòng lệnh duy nhất để cài tòan bộ các gói để dev PHP trên Ubuntu:
sudo apt-get install lamp-server^
 (chú ý là có dấu ^ ở cuối, cái này là 1 phép thuật, không có trong man của apt-get đâu =)) )

No comments:

Post a Comment