New FAMILUG

The PyMiers

Friday 11 January 2013

Không nhớ được... thì in

Hôm nay mới nghĩ ra
kể cũng ngờ... thật :D

Nếu có cái gì mà khó nhớ
thì in ra
để ở chỗ cần xem là xong :D

Ví dụ như: cái này chẳng hạn

No comments:

Post a Comment