Thursday, 24 January 2013

"hack" view

Ngày xưa, hồi làm báo, chúng mình từng chơi trò auto-reload (addon của firefox) để tăng lượt view.
Ngày nay, chúng mình sẽ dùng code để làm điều này:

Giả sử link muốn tăng view là http://q.familug.org/questions/5101409c997be/em-muon-bai-nay-tang-view

Làm 1 vòng while, hay for tùy thích. Ở đây sẽ dùng while:

Đơn giản nhất là dùng bash + wget/curl

hvn@lappy: ~ $ while true; do wget --spider -q http://q.familug.org/questions/5101409c997be/em-muon-bai-nay-tang-view; done
(--spider: option để không down file về, -q: quiet, không in ra gì hết)

Hoặc viết 1 script python với ý tưởng tương tự:

... (CHỜ CODE CỦA +Hải Lưu Tuấn )

tất nhiên, nếu server config giới hạn số kết nối từ 1 ip trong 1 khoảng thời gian thì cách nào trong các cách trên cũng phá sản cả :D cần 1 đoạn code tinh vi hơn, để fake ip liên tục chẳng hạn :D