Tuesday, 4 March 2014

[bash] Brace expansion

$ for i in {1..11}; do echo hostxxx-$i; done                                                               
hostxxx-1
hostxxx-2
hostxxx-3
hostxxx-4
hostxxx-5
hostxxx-6
hostxxx-7
hostxxx-8
hostxxx-9
hostxxx-10
hostxxx-11
$ for i in {01..11}; do echo hostxxx-$i; done                                                             
hostxxx-01
hostxxx-02
hostxxx-03
hostxxx-04
hostxxx-05
hostxxx-06
hostxxx-07
hostxxx-08
hostxxx-09
hostxxx-10
hostxxx-11Giả sử bạn cần thao tác với các host có tên cùng scheme và đánh số như trên, dùng bash expansion giúp giải quyết vấn đề sinh số liên tục. Bash đủ thông minh để hiểu bạn cần 01 hay 1.
Ví dụ trên nói lên tất cả.

Hết :3