New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 16 March 2014

[bash] Script tạo user trên Linux OS-based

Script này cần 2 arguments, 1 là username, 2 là password (loại password đơn giản, không hỗ trợ các password cần escape ký tự đặc biệt) và chạy với quyền root.

https://github.com/hvnsweeting/tinyscripts/blob/master/chuser.sh

Tested on

$ bash --version | grep bash ; uname -r
GNU bash, version 4.2.45(2)-release (x86_64-unknown-linux-gnu)
3.13.5-1-ARCH

No comments:

Post a Comment