Sunday, 2 March 2014

Lấy External IP


Để lấy public IP của máy mình hiện tại, dùng lệnh:

$ dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com
113.190.182.179

Ngoài ra còn vài cách khác, có thể kể đến

$ curl icanhazip.com
113.190.182.179

source: https://coderwall.com/p/lyrjsq?utm_campaign=weekly_digest&utm_content=Privately+receive+personally+curated&utm_medium=email

Hết!