New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 12 February 2015

[Python] lambda

Bài viết giới thiệu vài ví dụ về việc tạo anonymous function sử dụng lambda trong Python.

Cú pháp:
lambda arguments: expression
Trả về 1 function object
Nó thường dùng để định nghĩa các hàm đơn giản (trong 1 dòng) , là một khái niệm đi mượn từ các ngôn ngữ lập trình hàm.
Nếu sử dụng lambda, dù chỉ 1 lần thử, người dùng sẽ có những cảm giác vô cùng mới lạ, sảng khoái với nó. Bài viết khác sẽ đi sâu vào giải thích khái niệm lambda, bài này chơi đã :

.. note: toàn bộ ví dụ trong bài này được code trực tiếp trên ipython trên python2.7 nhưng vẫn chạy được trên python3.x:

# định nghĩa 1 function không nhận đầu vào, luôn trả về True, gán nó cho biến ``f``
In [1]: f = lambda: True
# gọi hàm này và nó trả về giá trị True
In [2]: f()
Out[2]: True
# định nghĩa 1 function trả về số lớn hớn số đã cho 1 đơn vị, gán function này cho biến f
In [3]: f = lambda x: x + 1
# hàm này cần 1 argument, câu gọi hàm dưới đây bị thiếu argument
In [4]: f()
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-4-0ec059b9bfe1> in <module>()
----> 1 f()

TypeError: <lambda>() takes exactly 1 argument (0 given)
# giờ thì 5 đã lên 6 rồi
In [5]: f(5)
Out[5]: 6
# định nghĩa hàm kiểm tra số đầu vào có là số chẵn không, gán hàm đó cho biến "is_even"
In [6]: is_even = lambda x: x % 2 == 0
#  5 chắc chắn là một số lẻ, vì nó chia cho 2 dư 1.
In [7]: is_even(5)
Out[7]: False
# định nghĩa hàm tính tổng 2 số, gán hàm này cho biến "sum2"
In [8]: sum2 = lambda x, y: x + y
# dòng này sai cú pháp, Python gọi hàm phải dùng dấu ()
In [9]: sum2 5 6
  File "<ipython-input-9-aeffb9c1552b>", line 1
    sum2 5 6
         ^
SyntaxError: invalid syntax
# giờ thì 6+9 bằng 15, yeah
In [10]: sum2(6, 9)
Out[10]: 15
Hết.
hvn@familug.org

No comments:

Post a Comment