New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 24 October 2010

[Book] Ubuntu Pocket Guide and Reference

http://www.ubuntupocketguide.com/index_main.html
Đây là cuốn sách viết về ubuntu được đọc nhiều nhất trên thế giới.
Free Download.

No comments:

Post a Comment