New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 24 October 2010

[CMD] Lệnh xem thông số phần cứng, driver

1. lspci - hiển thị các driver đã cài đặt.

famihug@HVNBBZ:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RS690 Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (Internal gfx)
00:07.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 3)
00:12.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB600 Non-Raid-5 SATA
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI0)
00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI1)
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI2)
00:13.3 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI3)
00:13.4 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI4)
00:13.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB Controller (EHCI)
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 14)
00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB600 IDE
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
HTR:(How to remember?)
ls nghĩa là list, hiện danh sách.
pci là 1 loại cổng trên mainboard. Cỏng này kết nối với cardsound, cardVGA, card mạng....
-> lspci

2. dmidecode - hiển thị version bios
famihug@HVNBBZ:~$ sudo dmidecode -s bios-version
ASUS M2A-VM ACPI BIOS Revision 0804

HTR:
dòng lệnh này là ghép lại của dmi và decode.
nghĩa là giải mã dmi. DMI là gì thì tự google nhé :D

No comments:

Post a Comment