Sunday, 31 October 2010

Tổng kết tuần 4 tháng 10!

1.Nhân sự
- Thêm thành viên CVS

2.Project
http://www.girlxitin.com/2010/10/project-pointer-in-c.html

Tổng kết:

3 bài viết của FamiHug, trả lời 1 câu hỏi của CVS
Đánh giá: Thất bại

3.Bài viết
1 số bài viết và sưu tầm của Famihug và Yoyolove