Tuesday, 18 January 2011

Kỳ 2 và những củ khoai...

Kỳ 2, lắm khoai. Rõ là khoai hơn kỳ 1:
Khoai lang khoai sọ khoai môn khoai tây....
Mô hình tóan kinh tế, giải tích phức, phương trình tóan lý, kiến trúc máy tính, Linux và hệ điều hành...

Làm sao để nuốt được? cày cuốc không phải từ dành cho chúng ta, những kẻ thích chơi hơn học >:)

Vậy làm sao để học ít mà được điểm cao? Các mem FAMILUG cùng thảo luận và nghe sinh viên hư nvhbk16k53 phát biểu ;;)

Let comment!