Thursday, 19 May 2011

Hè này làm gì????

Âu nó cũng là cái bệnh của mình, bệnh lo xa. Cái này chưa xong đã lo cái khác. Hỏi nay hè này làm gì. Tất nhiên là học này học nọ đi này đi nọ nhưng về vấn đề IT, hè này làm gì?

Dự định hè này sẽ kích động:
- Làm game (chơi trên máy gameboy) (viết = C) http://www.loirak.com/gameboy/gbprog.php
- Viết addon cho Firefox ( nghe đã thấy thú vị) http://blog.mozilla.com/addons/2009/01/28/how-to-develop-a-firefox-extension/
....
hãy giải trí trước ngày thi >:)