Sunday, 7 August 2011

FAMILUG's Translator

Để tránh việc anh em ta dịch bài nhầm, tớ đề nghị ai truớc khi chuẩn bị dịch bài nào thì post link ở đây để người khác khôg dịch nữa.