Saturday, 20 August 2011

"Tối ưu" lịch học

Nói thế cho sang mồm :))

Ý kiến của t là : nếu chuyển sang học Điều khiển tối ưu vào sáng t5 9h30-11h50 thay vì học - 3 tiết đầu chiều t4 thì sẽ được nghỉ thứ 4

 Ý kiến của các bạn là để học xong tuần sau rồi tính. Bạn nào chưa ý kiến thì ý kiến nốt :x