Friday, 30 September 2011

[Matlab]Tính toán với symbolic

matlab hay đúng ko? giúp dễ dàng tính đạo hàm nguyên hàm, phép solve ngược của phép calc cũng như trên máy tính casio fx
trước hết nhập hàm cú pháp tên hàm= 'hàm biểu diễn theo quy ước '
đạo hàm : diff(tên hàm)
nguyên hàm :int(tên hàm)
oy:
giải đa thức dùng hàm solve:
cú pháp =('đa thức = a-hằng số')
giải hệ =('pt1','pt2','pt3')
phần đồ thị giả sử hàm y=f(x)
nhập khoảng x và cách chi điểm thường 1/1
00 cho liền VD x=1:1/100:10;
nhập y=f(x);
dùng plot(x,y) để vẽtương tự với hàm tham số t
sau đây là 1 số ví dụ :))
>> f='x^2+2*x+4'

f =

x^2+2*x+4

>> diff(f)

ans =

2*x + 2

>> int(f)

ans =

(x*(x^2 + 3*x + 12))/3

>> t=1:1/100:10;
>> y=5*cos(t);
>> x=5*sin(t);
>> plot(x,y)


oke! m ko thích chạy trc ô tô cho l
ắm nên ko viết trc :D
 

Vừa mới qua mạng đọc thì vẽ đồ thị mà hàm có '^','*','/' thì thêm thành '.^','.*','./' nếu gặp lỗi :))
ví dụ :
x=1:1/100:10;
y=y=x.*sin(x)+2*x.^2;
plot(x,y)