New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 27 September 2011

whatis - whereis - which - whois : hỏi Linux!

Bạn nghĩ những câu lệnh trên Ubuntu (hay các Linux-based OS khác) quá khó hiểu. Mọi thứ trong ấy thật mù mờ, rắc rối :-ss

Hãy hỏi những gì muốn biết với cái terminal của bạn :
1. whatis: (nó là cái j ? :D )

hvnsweeting@hvnbox:~$ whatis git
git (1)              - the stupid content tracker

kết quả chính là 1 dòng mô tả vắn tắt xem "nó" là cái gì?
hỏi tiếp nè >:)
hvnsweeting@hvnbox:~$ whatis nautilus
nautilus (1)         - the GNOME File Manager
hvnsweeting@hvnbox:~$ whatis nano
nano (1)             - Nano's ANOther editor, an enhanced free Pico clone
hvnsweeting@hvnbox:~$ whatis vim
vim (1)              - Vi IMproved, a programmers text editor
hvnsweeting@hvnbox:~$ whatis awesome
awesome (1)          - awesome window manager


tất nhiên ko phải câu nào cũng hỏi được :D, chỉ những phần mềm bạn đã cài vào máy thì "nó" mới trả lời được câu hỏi này. Nếu từng ấy thông tin mà whatis trả về chưa đủ với bạn. man it :D (manual) - và bạn nhận ra, thông tin whatis trả về chính là dòng đầu tiên trong manual tương ứng.q
hvnsweeting@hvnbox:~$ man vim
...câu hỏi cuối cùng >:)
hvnsweeting@hvnbox:~$ whatis whatis
whatis (1)           - display manual page descriptions

2. whereis (đâu mất rồi )
 hvnsweeting@hvnbox:~$ whatis whereis
whereis (1)          - locate the binary, source, and manual page files for a command
như whatis trả lời: whereis định vị file binary (file chạy), nguồn và file manual của 1 lệnh

hvnsweeting@hvnbox:~$ whereis git
git: /usr/bin/git /usr/share/man/man1/git.1.gz
hvnsweeting@hvnbox:~$ whereis vim
vim: /usr/bin/vim.tiny /usr/bin/vim.basic /usr/bin/vim /etc/vim /usr/local/bin/vim /usr/share/vim /usr/share/man/man1/vim.1.gz
hvnsweeting@hvnbox:~$ whereis nano
nano: /bin/nano /usr/bin/nano /usr/share/nano /usr/share/man/man1/nano.1.gz

3. which - định vị file chạy của 1 lệnh
 tức là khi bạn gõ 1 lệnh vào thì terminal sẽ chạy chương trình ở đường dẫn mà which trả về.

hvnsweeting@hvnbox:~$ whatis which
which (1)            - locate a command
hvnsweeting@hvnbox:~$ which vim
/usr/local/bin/vim

4. whois (mày là thằng nào :)) - có mạng mới dùng được )
giống như các trang whois, lệnh whois trả về thông tin của 1 domain

hvnsweeting@hvnbox:~$ whatis whois
whois (1)            - client for the whois directory service

hvnsweeting@hvnbox:~$ whois familug.com

Whois Server Version 2.0

Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.

   Domain Name: FAMILUG.COM
   Registrar: KEY-SYSTEMS GMBH
   Whois Server: whois.rrpproxy.net
   Referral URL: http://www.key-systems.net
   Name Server: DD1.MATBAO.COM
   Name Server: DD2.MATBAO.COM
   Status: ok
   Updated Date: 10-aug-2011
   Creation Date: 10-aug-2011
   Expiration Date: 10-aug-2012

>>> Last update of whois database: Tue, 27 Sep 2011 10:19:56 UTC <<<
 ...

nhớ, hỏi Linux trước, hỏi Google sau :D

2 comments: