Friday, 16 September 2011

[TUT]Một trang để học matlab.ko cần cài

http://www.verbosus.com
Hê nhố!
các bạn kô cần cài matlab vẫn có thể thực hành đc thông qua trang web này
Về cơ bản nóa lệnh của nóa cũng giống matlab
Ở đây các bạn có thể viết hàng loạt công thức rồi bấm nút generate nó sẽ thực hiện các phép toán ngoài ra sau mỗi các phép toán đc đặt chú thích ngăn lại bởi dấu thăng :))Ví dụ phát nhờ :)))))))))))))
Trên bảng thao tác này muốn ghi gì thì ghi :)):
# Khai báo biến =

variable = 7

# When you click the 'Generate' button you'll see the output 'variable = 7'. If you don't want any output simply append a ';' at the end of the line
variableWithoutOutput = 10;

# You can define a vector (= a matrix that has a row or column with a length of 1) by writing = [, , , ...]
rowVector = [7, 1, 3, 4]

# To define a column vector replace the ',' with a ';'
columnVector = [7; 1; 3; 4]

Và sau khỉ nhấn nút generate cóa 1 cái bảng bên cạnh .và kết quả đây :

variable = 7
rowVector =

7 1 3 4

columnVector =

7
1
3
4

rowVectorFromColumnVector =

7 1 3 4


tóm lại lệnh giống matlab.còn hnay tớ nghỉ học ko biết về cài đặt thuật toán :))
à nhớ vào phần octave nha phần latex tại lúc nãy ko thấy nút Generate nên ko biết ^^!!! .
Nói chung là cùng nhau khám phá .phá nào nhanh