New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 7 January 2012

Something new...

http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/55938/chau-trai-dang-thuy-tram-ke-chuyen-lam-tai-google.html

Bài viết rất hay :D
đừng lôi sách vở ra làm gì! do it right now!

No comments:

Post a Comment