New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 28 January 2012

Function: hàm

Những khó khăn cho người học C tập viết những hàm đầu tiên đó là không biết khi nào thì cần viết hàm và viết như thế nào?
Sau đây là một vài câu trả lời ngắn:
1. Người ta viết Function (hàm) khi:
1.1 Không muốn có các đoạn code trùng lặp. Thay vì phải viết đoạn code ấy nhiều lần, ta viết 1 hàm và gọi nó mỗi khi cần.
1.2 Muốn module hóa chương trình của mình, tức chia chương trình thành các phần chức năng khác nhau. Mục đích tùy người sử dụng nhưng thường để chia cho nhiều người cùng làm.

2. Viết như thế nào?
Cái này học là biết =)) hết. Xong 1 bài đầu năm cho khỏi chán :))

QnA: Thế khi đoạn code chỉ dùng 1 lần có cần viết nó thành hàm ko?
Tùy, nếu viết ta sẽ viết "hàm dùng 1 lần". Trong các ngôn ngữ mới như Python hay ngôn ngữ lập trình hàm như LISP có thứ gọi là lambda, dùng để "tạo hàm". Thích hợp để sản xuất hàm dùng 1 lần :D

No comments:

Post a Comment