New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 1 February 2012

Something new...

CRM: Customer relationship management 
Khác với CMS các bạn hay nghe. CRM là thuật ngử chỉ
Quản lý quan hệ khách hàng (Web app). Nổi tiếng nhất là Sugar http://www.sugarcrm.com/crm/
http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management

No comments:

Post a Comment