New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 11 February 2012

List danh sách các file trong linux

Khi bắt đầu sờ vào 1 project nào, nếu không biết tìm đường, bạn sẽ bị lạc.
Việc hiểu một project yêu cầu phải hiểu rõ cấu trúc của nó.
Dùng ls sẽ không hiệu quả bởi nếu ls -R thì chỉ liệt kê 1 loạt dài và không thể hiện cấu trúc. Với vài dọng lệnh sed, hay có thể lập trình C, bạn sẽ lấy được cấu trúc tree của thư mục mong muốn:

https://github.com/famihug/FAMILUG/blob/master/Bash/tree.sh

No comments:

Post a Comment