New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 5 February 2012

Something New: hack

Hack thế nào, câu hỏi muôn thưở của noobie :D Bài viết này trả lời rất hay cho câu hỏi cụ thể : Hack web như thế nào http://security.stackexchange.com/questions/11234/how-does-hacking-work

No comments:

Post a Comment