New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 25 August 2012

[WeeklyVim] chia Vim thành nhiều cửa sổ con

hai lệnh rất cần thiết khi bạn dùng vim để code thực hiện điều nói trên đó là :sp và :vs


:sp dạng ngắn gọn của :split
chia màn hình theo chiều ngang thành nhiều phần bằng nhau (nếu đang có 1 thì chia thành 2, nếu có 2 thì chia thành 3 phần bằng nhau... )

:vs dạng ngắn gọn của :vsplit
v-vertical : chia cửa sổ vim theo chiều dọc thành nhiều phần bằng nhau...

Ctrl w  h/j/k/l  di chuyển đến các cửa sổ phải /xuống/ lên/ trái
Ctrl w 10 +   mở rộng cửa sổ hiện tại thêm 10 dòng xuống dưới (ngược lại vơí - )
Ctrl w 10 >    mở rộng cửa sổ hiện tại sang phải 10 cols

No comments:

Post a Comment