New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 21 August 2012

pstree - xem máy bạn chạy gì

hvn@squeeze:~$ whatis pstree
pstree (1)           - display a tree of processes
hvn@squeeze:~$ pstree
init─┬─acpid
     ├─atd
     ├─console-kit-dae───63*[{console-kit-da}]
     ├─cron
     ├─cupsd
     ├─2*[dbus-daemon]
     ├─dbus-launch
     ├─dhclient
     ├─exim4
     ├─firefox─┬─plugin-containe───6*[{plugin-contain}]
     │         └─29*[{firefox}]
     ├─gconfd-2
     ├─gdm3─┬─gdm-simple-slav─┬─Xorg
     │      │                 ├─gdm-session-wor─┬─i3───ssh-agent
     │      │                 │                 └─{gdm-session-wo}
     │      │                 └─{gdm-simple-sla}
     │      └─{gdm3}
     ├─6*[getty]
     ├─gnome-power-man
     ├─gnome-terminal─┬─bash───pstree
     │                ├─gnome-pty-helpe
     │                └─{gnome-terminal}
     ├─gvfsd
     ├─i3bar───i3status
     ├─ibus-daemon─┬─ibus-engine-m17
     │             ├─ibus-gconf
     │             ├─python
     │             └─{ibus-daemon}
     ├─ibus-x11
     ├─mount.ntfs-3g
     ├─pidgin
     ├─polkit-gnome-au
     ├─polkitd
     ├─portmap
     ├─rpc.statd
     ├─rsyslogd───2*[{rsyslogd}]
     ├─skype───17*[{skype}]
     ├─udevd───2*[udevd]
     ├─upowerd
     └─wpa_supplicant


máy của tớ khá là nhẹ vì dùng window manager chứ không dùng desktop-environment. Mọi người cùng gõ lệnh để xem cái process tree của mình đang chạy gì nhóe :>

4 comments:

 1. vua` cai` xong Ubuntu 12.04

  hvn@localhost:~$ lsb_release -a
  No LSB modules are available.
  Distributor ID: Ubuntu
  Description: Ubuntu 12.04 LTS
  Release: 12.04
  Codename: precise
  hvn@localhost:~$ pstree
  init─┬─NetworkManager─┬─dhclient
  │ ├─dnsmasq
  │ └─2*[{NetworkManager}]
  ├─accounts-daemon───{accounts-daemon}
  ├─acpid
  ├─anacron───sh───run-parts───apt───sleep
  ├─aptd
  ├─atd
  ├─avahi-daemon───avahi-daemon
  ├─bamfdaemon───2*[{bamfdaemon}]
  ├─bluetoothd
  ├─colord───2*[{colord}]
  ├─console-kit-dae───64*[{console-kit-dae}]
  ├─cron
  ├─cupsd
  ├─2*[dbus-daemon]
  ├─dbus-launch
  ├─dconf-service───2*[{dconf-service}]
  ├─gconfd-2
  ├─geoclue-master
  ├─6*[getty]
  ├─gnome-keyring-d───5*[{gnome-keyring-d}]
  ├─gnome-screensav───2*[{gnome-screensav}]
  ├─gnome-terminal─┬─bash
  │ ├─bash───pstree
  │ ├─gnome-pty-helpe
  │ └─3*[{gnome-terminal}]
  ├─goa-daemon───{goa-daemon}
  ├─gvfs-afc-volume───{gvfs-afc-volume}
  ├─gvfs-fuse-daemo───3*[{gvfs-fuse-daemo}]
  ├─gvfs-gdu-volume
  ├─gvfs-gphoto2-vo
  ├─gvfsd
  ├─gvfsd-burn
  ├─gvfsd-trash
  ├─hud-service───2*[{hud-service}]
  ├─indicator-appli───{indicator-appli}
  ├─indicator-datet───2*[{indicator-datet}]
  ├─indicator-messa───{indicator-messa}
  ├─indicator-print───2*[{indicator-print}]
  ├─indicator-sessi───2*[{indicator-sessi}]
  ├─indicator-sound───2*[{indicator-sound}]
  ├─irqbalance
  ├─lightdm─┬─Xorg
  │ ├─lightdm─┬─gnome-session─┬─bluetooth-apple───2*[{bluetooth-apple}]
  │ │ │ ├─deja-dup-monito───3*[{deja-dup-monito}]
  │ │ │ ├─gdu-notificatio───2*[{gdu-notificatio}]
  │ │ │ ├─gnome-fallback-───2*[{gnome-fallback-}]
  │ │ │ ├─gnome-settings-─┬─syndaemon
  │ │ │ │ └─3*[{gnome-settings-}]
  │ │ │ ├─metacity───2*[{metacity}]
  │ │ │ ├─nautilus───2*[{nautilus}]
  │ │ │ ├─nm-applet───2*[{nm-applet}]
  │ │ │ ├─polkit-gnome-au───2*[{polkit-gnome-au}]
  │ │ │ ├─ssh-agent
  │ │ │ ├─telepathy-indic───2*[{telepathy-indic}]
  │ │ │ ├─unity-2d-panel───2*[{unity-2d-panel}]
  │ │ │ ├─unity-2d-shell───6*[{unity-2d-shell}]
  │ │ │ ├─update-notifier───3*[{update-notifier}]
  │ │ │ └─3*[{gnome-session}]
  │ │ └─{lightdm}
  │ └─2*[{lightdm}]
  ├─mission-control───2*[{mission-control}]
  ├─modem-manager
  ├─notify-osd───2*[{notify-osd}]
  ├─oneconf-service───2*[{oneconf-service}]
  ├─polkitd───{polkitd}
  ├─pulseaudio─┬─gconf-helper
  │ └─2*[{pulseaudio}]
  ├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]
  ├─rtkit-daemon───2*[{rtkit-daemon}]
  ├─system-service-
  ├─ubuntu-geoip-pr
  ├─ubuntuone-login
  ├─udevd───2*[udevd]
  ├─udisks-daemon─┬─udisks-daemon
  │ └─2*[{udisks-daemon}]
  ├─unity-applicati───2*[{unity-applicati}]
  ├─unity-files-dae───2*[{unity-files-dae}]
  ├─unity-lens-vide───{unity-lens-vide}\007\236\274|\177
  ├─unity-music-dae───{unity-music-dae}
  ├─unity-musicstor───{unity-musicstor}
  ├─unity-panel-ser───2*[{unity-panel-ser}]
  ├─unity-scope-vid───2*[{unity-scope-vid}]
  ├─update-manager───2*[{update-manager}]
  ├─upowerd───2*[{upowerd}]
  ├─upstart-socket-
  ├─upstart-udev-br
  ├─whoopsie───{whoopsie}
  ├─wpa_supplicant
  ├─zeitgeist-daemo───{zeitgeist-daemo}\007\236\274|\177
  ├─zeitgeist-datah───{zeitgeist-datah}
  └─zeitgeist-fts─┬─cat
  └─{zeitgeist-fts}

  ReplyDelete
 2. server dev
  hvn@xxx:/$ pstree
  init─┬─acpid
  ├─apache2─┬─apache2
  │ └─2*[apache2───26*[{apache2}]]
  ├─atd
  ├─cron
  ├─dbus-daemon
  ├─6*[getty]
  ├─irqbalance
  ├─python
  ├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]
  ├─sshd───sshd───sshd───bash───pstree
  ├─tmux───2*[sh───bash───sudo───bash]
  ├─udevd───2*[udevd]
  ├─upstart-socket-
  ├─upstart-udev-br
  ├─vmtoolsd
  └─whoopsie───{whoopsie}

  ReplyDelete
 3. con server dev chạy processors and cores balancing, hàng tuyển à =)) xồn dùng tmux trên đấy à @@

  ReplyDelete
 4. tmux là default mà, giờ mấy ai dùng screen nữa. Lại bảo ko tuyển >:)

  ReplyDelete