Tuesday, 21 August 2012

pstree - xem máy bạn chạy gì

hvn@squeeze:~$ whatis pstree
pstree (1)           - display a tree of processes
hvn@squeeze:~$ pstree
init─┬─acpid
     ├─atd
     ├─console-kit-dae───63*[{console-kit-da}]
     ├─cron
     ├─cupsd
     ├─2*[dbus-daemon]
     ├─dbus-launch
     ├─dhclient
     ├─exim4
     ├─firefox─┬─plugin-containe───6*[{plugin-contain}]
     │         └─29*[{firefox}]
     ├─gconfd-2
     ├─gdm3─┬─gdm-simple-slav─┬─Xorg
     │      │                 ├─gdm-session-wor─┬─i3───ssh-agent
     │      │                 │                 └─{gdm-session-wo}
     │      │                 └─{gdm-simple-sla}
     │      └─{gdm3}
     ├─6*[getty]
     ├─gnome-power-man
     ├─gnome-terminal─┬─bash───pstree
     │                ├─gnome-pty-helpe
     │                └─{gnome-terminal}
     ├─gvfsd
     ├─i3bar───i3status
     ├─ibus-daemon─┬─ibus-engine-m17
     │             ├─ibus-gconf
     │             ├─python
     │             └─{ibus-daemon}
     ├─ibus-x11
     ├─mount.ntfs-3g
     ├─pidgin
     ├─polkit-gnome-au
     ├─polkitd
     ├─portmap
     ├─rpc.statd
     ├─rsyslogd───2*[{rsyslogd}]
     ├─skype───17*[{skype}]
     ├─udevd───2*[udevd]
     ├─upowerd
     └─wpa_supplicant


máy của tớ khá là nhẹ vì dùng window manager chứ không dùng desktop-environment. Mọi người cùng gõ lệnh để xem cái process tree của mình đang chạy gì nhóe :>