New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 9 August 2012

[WeeklyVim] Thêm các từ dưới con trỏ vào phần command

Refactor là vấn đề rồi bạn sẽ phải làm khi bạn thực sự code.

Để search 1 từ dưới con trỏ, ta bấm * hoặc #.
Để thêm từ đó khi search, ta để con trỏ lên từ đó, bấm Ctrl R Ctrl W
Để thay 1 hàm bằng 1 hàm khác, có lẽ sẽ phải dùng regex :D
vdụ:
foo_too_talabamaxanakahaha(haha, hohoho)
bằng hàm:
familug(huhu)
ta sẽ để con trỏ lên tên hàm foo...
gõ :%s/
bấm Ctrl R Ctr W
gõ .*/familug(huhu)/g
enter là xong

đầy đủ câu lệnh là:
:%s/foo_too_talabamaxanakahaha.*/familug(huhu)/g

No comments:

Post a Comment