New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 12 September 2012

[Cmd] lsof - liệt kê các file đang mở

Như ở đây đã viết, ta sẽ sử dụng các công cụ đã có để tìm hiểu thông tin liên quan đến lệnh cần tìm hiểu.

hvn@lappy:~$ whatis lsof
lsof (8)             - list open files
hvn@lappy:~$ which lsof
/usr/bin/lsof
hvn@lappy:~$ lsof -h
...ở đây tớ chỉ muốn giới thiệu 1 câu lệnh dùng để liệt kê các cổng đang được mở và xem nó được sử dụng bởi chương trình nào. Câu lệnh và kết quả như sau:
(-i : internet, -P : show port number)
hvn@lappy:~$ sudo lsof -i -P
[sudo] password for hvn:
COMMAND    PID   USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
avahi-dae  902  avahi   12u  IPv4   8747      0t0  UDP *:5353
avahi-dae  902  avahi   13u  IPv6   8748      0t0  UDP *:5353
avahi-dae  902  avahi   14u  IPv4   8749      0t0  UDP *:42398
avahi-dae  902  avahi   15u  IPv6   8750      0t0  UDP *:40985
cupsd      904   root    8u  IPv6   9830      0t0  TCP lappy:631 (LISTEN)
cupsd      904   root    9u  IPv4   9831      0t0  TCP lappy:631 (LISTEN)
sfcbd     1113   root  136u  IPv6   1793      0t0  TCP *:5988 (LISTEN)
dhclient  1826   root    6u  IPv4  12685      0t0  UDP *:68
dnsmasq   1830 nobody    4w  IPv4  12695      0t0  UDP lappy:53
dnsmasq   1830 nobody    5u  IPv4  12696      0t0  TCP lappy:53 (LISTEN)
firefox   2131    hvn   61u  IPv4  73886      0t0  TCP lappy.local:45321->lga15s28-in-f15.1e100.net:80 (ESTABLISHED)
firefox   2131    hvn   70u  IPv4  75203      0t0  TCP lappy.local:45090->da-in-f191.1e100.net:80 (ESTABLISHED)
firefox   2131    hvn   72u  IPv4  64369      0t0  TCP lappy.local:45092->da-in-f191.1e100.net:80 (ESTABLISHED)
firefox   2131    hvn   82u  IPv4  75206      0t0  TCP lappy.local:45323->lga15s28-in-f15.1e100.net:80 (ESTABLISHED)
firefox   2131    hvn   85u  IPv4  64370      0t0  TCP lappy.local:45324->lga15s28-in-f15.1e100.net:80 (ESTABLISHED)
firefox   2131    hvn   89u  IPv4  73897      0t0  TCP lappy.local:45329->lga15s28-in-f15.1e100.net:80 (ESTABLISHED)

nhớ là dùng sudo, vì nếu không, kết quả của bạn sẽ không đầy đủ.

Viết gọi là méo mó có hơn không @@
anh ít khi hứa, nhưng một khi đã hứa là nhất quyết sẽ làm :))

No comments:

Post a Comment