Tuesday, 25 September 2012

LATEX-Chèn hình + mục lục

Chào các bạn!
Lần này mình sẽ trình bày về làm mục lục và chèn hình. Chú ý hình 'hing.jpg' đặt cùng thư mục với file .tex

Và đây là kết quả

Có gì sai sót xin góp ý!