New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 19 September 2012

LATEX - bảng

Kết quả là

1 comment:

 1. với bản có ô phải xuống dòng vì nội dung quá dài. hãy sử dụng parbox. (chú ý chữ p ở tabular)

  \begin{tabular}{|l|p{10cm}|}
  \hline
  Virtualization & \parbox{10cm}{xapi+XCP, xapi+XenServer, libvirt+KVM, \\ libvirt+QEMU, libvirt+LXC, libvirt+VMWare} \\\hline

  Để chỉnh độ cao của dòng, thêm dòng :
  \renewcommand{\arraystretch}{2.0} trước tabular

  ReplyDelete