Thursday, 20 September 2012

[Doc] Các tài liệu để học Linux/Unix

Bạn không cần sách, bởi tài liệu free rất nhiều.

Đủ loại tài liệu từ cơ  bản đến chuyên sâu
-1. LHN - khá chi tiết và thực tế
http://www.linuxhomenetworking.com/

0. JustLinux - tài liệu kèm ví dụ (là các bài quick tut, ngắn hơn so với LHN)
http://www.justlinux.com/nhf/

có những ví dụ thực tế, cho những ai kinh sợ file man :))

1. TLDP - The Linux Document Project
http://tldp.org/


2. Linux from scratch document
http://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/7.1/

3. FreeBSD document - tài liệu khá đẹp mắt so với 2 cái trên :D
http://www.freebsd.org/doc/

4. Redhat document - cái tên nói lên tất cả
http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/index.html
https://access.redhat.com/knowledge/docs/

 5. Ubuntu
https://help.ubuntu.com/12.04/index.html