New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 26 September 2012

LATEX- Mẫu

Đẹp trai chính là anh Mẫu thồi còn nội dung thì tùy biến nhé

Kết quả là

12 comments:

 1. loạt bài này phải đổi tên thành :
  LATEX thật là đơn giản :))

  ReplyDelete
 2. đã test trên textlive trên linux, chạy ngon lành sau khi cài đủ ntn:
  http://www.familug.org/2012/11/latex-latex-tieng-viet-tren-linux.html

  ReplyDelete
 3. thêm hình:

  \usepackage{float}
  \begin{figure}[H]
  \includegraphics[width=110mm]{saas_iaas_paas.png}
  \caption{Phân tầng chức năng của từng mô hình dịch vụ}
  \label{fig:tiers}
  \end{figure}

  ReplyDelete
 4. trang bìa :

  \begin{titlepage}
  \begin{center}
  {\huge BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP }\\[2.5 cm]
  Đề tài:\\
  {\large Quan hệ biện chứng giữa mây và mưa}\\[3.0 cm]

  \begin{tabular}{ll}
  Giảng viên hướng dẫn: & GS \textsc{Cù Trọng Xoay}\\
  Sinh viên: & \textsc{Hắt Vê Nờ}\\
  \end{tabular}

  \vfill
  {\large \today}
  \end{center}
  \end{titlepage}

  ReplyDelete
 5. chèn code (chú ý không sử dụng dấu tab, nếu sử dụng dấu cách thay tab thì ok)

  \begin{verbatim}
  your
  code
  example
  \end{verbatim}

  ReplyDelete
  Replies
  1. cách khác đẹp hơn, có đánh số dòng, code lấy từ 1 file ngoài:

   Đoạn đầu fiel tex:
   \usepackage{listings}
   \lstset{
   basicstyle=\small\sffamily,
   numbers=left,
   numberstyle=\scriptsize,
   showstringspaces=false,
   frame=tb,
   columns=fullflexible,
   }

   Đoạn cần chèn code
   \lstinputlisting[language=python]{dnsimple.py}

   Delete
 6. bỏ đánh số 1 chapter (VD phần mở đầu)
  \chapter*{Mở đầu}
  \addcontentsline{toc}{chapter}{Mở đầu}

  Đánh số la mã phần mục lục, và đánh số bắt đầu từ 1 phần nội dung

  \pagenumbering{roman}
  \tableofcontents % tạo mục lục

  \chapter*{Lời nói đầu}
  \addcontentsline{toc}{chapter}{Lời nói đầu}
  \pagenumbering{arabic}

  ReplyDelete
 7. để các đoạn sau chapter / section tự thụt vào đầu dòng, thêm dòng này lên đầu file LATEX:

  \usepackage{indentfirst}

  KHÔNG CẦN SỬ DỤNG KIỂU \hspace 6 như trước giờ vẫn làm thủ công nữa.

  ReplyDelete
 8. URL hay path thường dài và phá vỡ cả lề của latex, thêm dòng này lên đầu file tex:

  \usepackage[hyphens]{url}

  và dùng \url{một url hay path rất dài}

  ReplyDelete
 9. bạn ui , cho minh hỏi, để bỏ đánh số trang ở trang bìa lam sao?

  ReplyDelete
  Replies
  1. lâu rồi mình không dùng LATEX nên không còn nhớ gì nữa, bạn thử đọc hết các bài trong http://www.familug.org/search/label/Latex xem có bài nào viết về thứ bạn cần không.
   Ngoài ra bạn có thể làm trang bìa riêng ra một trang (1 file riêng) và không đánh số.

   Delete
 10. mng cho e xin gói lệnh làm bìa với ạ

  ReplyDelete