Wednesday, 12 September 2012

Tùy chính monitors bằng command line
xrandr = The X Resize, Rotate and Reflect Extension

xrandr - tùy chỉnh các thông số size, resolution, on/off màn hình trên linux
Chủ yếu dùng cho các windows manager thôi.

xrandr
[--output  output]  [--auto]  [--mode  mode]  [--preferred] [--pos xxy]
[--rate rate] [--reflect reflection] [--rotate orientation] [--left-of
output] [--right-of output] [--above output] [--below output] [--same-
as output] [--set property value] [--off] [--crtc crtc] [--gamma
red:green:blue]

-- List các monitor đang chạy (màn lap, màn cắm qua cổng VGA, máy chiếu)
xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 800, maximum 8192 x 8192
LVDS1 connected 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 303mm x 190mm
1280x800 60.0*+
1024x768 60.0
800x600 60.3 56.2
640x480 59.9
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
TV1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)


Danh sách đi kèm resolution mà màn hình hỗ trợ
Như hiện tại monitor đang dùng là laptop phân giải 1280x800
các độ phân giải hỗ trợ
1280x800
1024x768
800x600
640x480


-- Turn off monitor
xrandr --output [monitor_name] --off

-- Chỉnh lại phân giải/resolution
xrandr --output [monitor_name] --mode [resolution]


man xrandr
để biết thêm chi tiết