Friday, 28 September 2012

[CMD] xclip - paste, paste, paste

bạn muốn copy nội dung 1 file mà không cần dùng chuột? bạn muốn copy output của 1 dòng lệnh mà không dùng chuột?
với Linux-based OS, bạn có khẩu hiệu "vì một thế giới không chuột >:)"
hvn@lappy:~/test$ cat /etc/apt/sources.list | xclip -selection clip
ngay sau đó, bạn có thể paste vào bất cứ đâu.
Nếu câu lệnh không hoạt động, hãy thử với -selection sec hay -selection p 

Nếu vẫn không được, xin lỗi...
bạn quá đen :))

UPDATE: dùng xclip để copy ssh public key:
[hvn@hvnatvcc] ~  xclip -se clip < ~/.ssh/id_rsa.pub