New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 27 December 2012

FMLBattle: 1 vs all

Đây là 1 "trò chơi" tớ mới nghĩ ra, 1 ý tưởng...  như thường lệ :D

Hình thức :
trò chơi này nhằm đưa ra các đề bài và lời giải có sẵn bằng (bash + linux utilities). Người tham gia sẽ viết code bằng 1 ngôn ngữ lập trình tùy ý  rồi đưa kết quả lên gist hoặc pastebin, rất khuyến khích các bạn sử dụng những ngôn ngữ lạ, mỗi người 1 ngôn ngữ càng tốt. Xem như là 1 nơi để luyện tập với ngôn ngữ mới bạn đang học, hoặc rèn luyện lại skill với ngôn ngữ bạn đã thành thạo.

Khi đưa lên kết quả, có 1 yêu cầu (không bắt buộc) là bạn hãy chạy chương trình của mình với lệnh `time` để đo thời gian, đồng thời cung cấp cấu hình máy của bạn sử dụng. (tớ sẽ viết hướng dẫn nếu cần)


Mục đích:
+ luyện tập các ngôn ngữ mới, học 1 mình chắc buồn lắm :v
+ thấy được sức mạnh của các công cụ có sẵn trên Linux
+ implement lại các chức năng của 1 chương trình đã có là 1 bài tập lập trình rất phổ biến (ví dụ đề bài: hãy lập trình mô phỏng câu lệnh tail -f ...)
...

Tiêu chí:
các đề bài đưa ra sẽ là các vấn đề thực dụng hơn 1 bài PE tính toán :D

Các ngôn ngữ đề cử (khuyến khích):
JavaScript, Erlang, Closure, Python, Ruby, TCL, Haskell, Smalltalk, Lua, GO, CommonLISP, Scala, Prolog, Assembly, awk, ...


PS:
if (all == 1) {
printf("1 will vs  himself");
} else {
return 0;
}

Đặt tag loạt bài này là FMLB

PS2: không chấp nhận việc dùng 1 ngôn ngữ lập trình để gọi chương trình có sẵn của linux để giải quyết vấn đề.

No comments:

Post a Comment